Privacy Statement 2019-01-31T10:59:54+01:00

PRIVACY STATEMENT

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Power Image persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede de op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Power Image inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die de betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Verantwoordelijke:

Power Image, gevestigd aan H. Krijthestraat 41 7742 KA  Coevorden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Power Image

H. Krijthestraat 41

7742 KA  Coevorden

Website: http//:www.powerimage.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Power Image verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Power Image verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras (wordt automatisch vastgelegd bij het maken van de foto’s)
 • Biometrische gegevens (deze worden automatisch vastgelegd bij het maken van de foto’s)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via natasja@powerimage.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 Verwerkingsgrond:

Power Image verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 • De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven
 • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Power Image met de betrokkene heeft gesloten.
 • Power Image een wettelijke verplichting dient na te komen
 • Een gerechtvaardigd belang van Power Image waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van producten en diensten van Power Image aan betrokkene.

Verwerkingsdoel:

Power Image verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • Facturatie
 • Afleveren van producten (foto’s) of diensten
 • Informatie over wijzigen producten/diensten
 • Marketing, promotie, reclame
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Uitvoering wettelijke verplichtingen
 • Power Image analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Power Image neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Power Image) tussen zit.

Bewaarduur van de persoonsgegevens

Power Image bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hiervoor hanteert Power Image per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Power Image houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen
 • Afleveren producten (foto’s): 10 jaar
 • Marketingdoeleinden en reclame: 10 jaar
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 10 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via e-mail doorgegeven te worden. Power Image zal de gegevens van de betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Power Image verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Power Image gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, voor zover dit niet in strijd is met de overige wetgeving (zoals b.v. gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie) of dit onnodig de grondrechten van Power Image schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Power Image. Ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim zijn in beginsel uitgesloten van het recht op intrekking toestemming.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar natasja@powerimage.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging van de door Power Image vastgelegde persoonsgegevens

Power Image neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Power Image via natasja@powerimage.nl

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Power Image alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. Power Image meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen voor de betrokkenen te voorzien zijn neemt Power Image contact op met deze betrokkenen.

Mei 2018

Power Image

MIJN WERK, MIJN PASSIE